لیست قیمت شیشه سکوریت

نشکن

جدول قیمت شیشه های زیر با برندجام ایمن برترین تولیدکننده شیشه درایران بامهراستاندارد تهیه و تنظیم شده است.

10میل سوپرکلیر                510000

10سکوریت درجه یک        380000

8سکوریت درجه یک         370000

6سکوریت درجه یک        220000

5سکوریت درجه یک        210000

4سکوریت درجه یک       195000

10رنگی برنزسکوریت درجه یک      510000

10رنگی دودی سکوریت درجه یک          545000

10رنگی سبزسکوریت درجه یک           550000

10ساتینا سکوریت                 1100000

12سکوریت درجه یک              700000

15سکوریت درجه 1                       1200000

 

 

شیشه های جام ویژه اورسایز

321*225 تا 244*366              525000

366*244 تا 400*244              575000

250*400 تا 270*450                720000

450*270 تا 480*300                 790000

جام بالای 300*500                      890000

اجرت لمینت چینی متری             250000

اجرت لمینت یونی انگلیسی          300000

 

اجرت لمینت طلق براساس تعیین نوع طلق محاسبدیاموند نیزبراساس مترطول محاسبه می گردده می گردد

طلق 38.          270000

طلق 76.         370000

طلق 1.52      510000

شیشه های ضخامت بالا 15 الی 20 میل بجزمحاسبه شیشه اجرت دیاموندمترطول نیزاضافه می گردد.