شیشه سکوریت

جدول قیمت شیشه های زیر با برندجام ایمن برترین تولیدکننده شیشه درایران بامهراستاندارد تهیه و تنظیم شده است

10سکوریت درجه یک        120000

8سکوریت درجه یک         44000

6سکوریت درجه یک        33000

5سکوریت درجه یک        31000

4سکوریت درجه یک         26000

10رنگی سکوریت درجه یک         63000

8رنگی سکوریت درجه یک           57000

6رنگی سکوریت درجه یک           45000

5رنگی سکوریت درجه یک          40000

4رنگی سکوریت درجه یک         31000

10ساتینا سکوریت                  60000

6ساتیناسکوریت                     45000

4ساتیناسکوریت                    32000

12سکوریت درجه یک              61000

15سکوریت درجه 1                         140000

20سکوریت درجه 1                        403000

 

شیشه های جام ویژه

250*321  سکوریت          65000

240*400  سکوریت          73000

اجرت لمینت چینی متری              80000

اجرت لمینت یونی انگلیسی           95000

اجرت لمینت طلق براساس تعیین نوع طلق محاسبدیاموند نیزبراساس مترطول محاسبه می گردده می گردد

شیشه های ضخامت بالا 15 الی 20 میل بجزمحاسبه شیشه اجرت دیاموندمترطول نیزاضافه می گردد