صنایع شیشه سکوریت اسکان

تولیدکننده شیشه های چاپدارسکوریت در هرسایز و ضخامت بارنگ غیرقابل خط و خش وغیرقابل تغییرباماندگاری رنگ مادام العمربارنگ های کوره ای وارداتی ازکشورترکیه درهر طیف وتنوع رنگ

کاربردهای شیشه های سکوریت چاپدار در دکوراسیون داخلی منزل اداره جات بین کابینتی نما کافه ورستوران

تولیدشیشه های چاپدارسکوریت با فیلم وکلیشه با هر نوع طرح همراه باطراحان مجرب درضمینه دکوراسیون

مزیت شیشه های چاپدارسکوریت نصبت به شیشه های لاکوبل بلژیک وپنلی بل سکوریت بودن آن می باشد ولازم به ذکرمی باشد ماندگاری رنگ شیشه های چاپدارسکوریت نصبت به نمونه بلژیکی آن بالاترمی باشد 

تولید شیشه های چاپدارباکدرنگ مخصوص تا درصورت نیازبه تولیدهمان طیف رنگ مشکلی درپیش نباشد لازم به ذکر می باشد مادرهرنوع رنگ حداقل چهارطیف متفاوت داریم تا تنوع درانتخاب داشته باشیم