شیشه دوجداره

امروزه به دلیل مبحث صرفه جویی درانرژی درخانه ها برای نگه داشتن گرما وسرما درداخل ساختمانها ازشیشه های دوجداره استفاده میکنندکه این امربه کاهش مصرف انرژی درخانه ها ختم خواهد شد.

تولیدشیشه های دوجداره قبلابه صورت دستی صورت میگرفت وگاها دیده میشد که بدون گاز آرگون دوجداره میگردید این امر کمکی به بهبود مصرف انرزی نمیکرد زیرا عمده ترین کار را همین گاز انجام میدهدصنایع شیشه اسکان با بهره گیری از فرایند دوجداره صنعتی واسپیسرهای ایتالیایی بدون برش اسپیسر وبا خم کردن انها کاملا صنعتی مفتخراست تا درراستای بهینه سازی مصارف انرزی درساختمانها تجربه وصنعت خود رادراختیار مصرف کننده قرار دهد با کارشناسان باتجربه وتیم مجرب نصب.

شیشه های دوجداره ازتنوع بالایی درمحصولات خود برخوردار می باشند لمینت دوجداره سه جداره یو چنل و..که همگی باداشتن تنوع همه نوع سلیقه را دربر میگیرد 

توجه داشته باشید جداره بیرونی شیشه دوجداره وحتی داخلی باید حدالمقدور برای امنیت بیشتر سکوریت انتخاب گردد زیرا شیشه سکوریت در شیشه های دوجداره ای که درنما بکار می رودبه دلیل گاها نصب در ارتفاع لازم است سکوریت باشد تا در صورت شکست به هر دلیلی به صورت خورد روی زمین بریزد که مقدار صدمات را بسیار کاهش خواهد داد زیرا شیشه ای که خام باشد درصورت شکست به صورت تیکه ای فرو ریزش میکند که این امرباعث حتی قطع عضو یا مرگ را به همراه خواهد داشت